MR-verantwoordelijkheden

MR staat voor de medezeggenschapsraad van De Driehoek. De MR bestaat uit 6 gekozen leden en de directeur als gesprekspartner. De gekozen leden zijn drie teamleden en drie ouders. De MR overlegt met de schooldirectie over beleidszaken die bestuur, school, personeel, leerlingen en/of ouders aangaan. De MR werkt volgens een medezeggenschapsreglement. Van elke vergadering worden de goedgekeurde notulen op de website geplaatst en via Parro naar alle ouders verstuurd. Onze MR is ook vertegenwoordigd in een Gemeenschappelijke MR, waarbinnen alle scholen van OZHW vertegenwoordigd zijn.

We horen graag uw ideeën, vragen en wensen. Bij voorkeur ontvangt de MR uw bijdrage per e-mail. Het centrale e-mailadres van de MR is: MR@obs-de-driehoek.nl

De wet- en regelgeving waaronder de MR valt, is beschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen. De MR heeft een advies- en instemmingsrecht. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Het gaat om onder andere de schoolbegrotingen en zaken op het gebied van schoolbeleid. Maar ook komen er heel praktische zaken aan de orde zoals de veiligheid in en rond de school, ouderbetrokkenheid en afspraken, normen en waarden op onze school. De MR heeft naast een adviserende rol, ook echt medezeggenschap over belangrijke zaken die kinderen, team en ouders aangaan.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.